ЗДО "Первоцвіт"
Гостомельська селищна рада

Статут

ПОГОДЖЕНО                             Картинки по запросу статут картинки                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Управлінням освіти і науки                                                                    рішенням сесії Ірпінської

Ірпінської міської ради                                                                         міської ради Київської області

Начальник Управління                                                 

 

_____________Я.О.Маляренко                                                                             № 1731-26-VІІ

                                                                                                                      від «22» грудня 2016року

 

Статут

Дошкільного навчального закладу (ясла – садка)

«Первоцвіт»

Ірпінської міської ради

Київської області

                                            м.Ірпінь 2016рік.

                                     І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Гостомельський ясла-садок «Первоцвіт» Гостомельської селищної ради Київської області змінив назву на дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Первоцвіт» Ірпінської міської ради Київської області  (далі - дошкільний заклад).

Дошкільний  заклад створено на підставі рішення сесії Гостомельської селищної ради   від "25" жовтня 2007 року, № 545-21-V.

    Дошкільний заклад знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Ірпеня Київської області.

1.2.  Юридична адреса дошкільного закладу:

08291,

Київська область,

сел. Гостомель,

вул. Проскурівська, буд  15.

тел. 95487

1.3. Засновником дошкільного закладу відповідно до рішення сесії Ірпінської міської ради Київської області від 15 січня 2015 року  № 4583-65-VI є Ірпінська міська рада Київської області.

    Фінансування  дошкільного   закладу,   його  матеріально-технічне забезпечення, надання необхідних будівель з обладнанням і матеріалами, організацію   будівництва  і  ремонтів  приміщень,  їх  господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей забезпечує Ірпінська міська рада через управління освіти і науки Київської області..

1.4.   Дошкільний   заклад   в   своїй  діяльності  керується Конституцією    України , Законами України "Про освіту",  "Про  дошкільну освіту", Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України  (далі  - Положення), наказами Міністерства освіти і науки України,  наказами департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Ірпінської міської ради Київської області, рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, розпорядженнями Ірпінського міського голови, наказами управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області та  іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Дошкільний  заклад  є  юридичною  особою, має печатку і штамп   встановленого   зразка,  бланки  з  власними  реквізитами, реєстраційний  рахунок  в  органах  Державної   казначейської служби України.

1.6.   Головною  метою  дошкільного  закладу  є  забезпечення реалізації   права   громадян   на   здобуття  дошкільної  освіти, задоволення  потреб  громадян  у  нагляді, догляді та оздоровленні дітей,  створення  умов  для  їх фізичного, розумового і духовного розвитку, здійснення соціально-педагогічного патронажу сім’ї та здійснює підготовку дітей 5-річного віку до навчання у загальноосвітній школі.

1.7. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронаж сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

1.8.  Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних   завдань  дошкільної  освіти:  збереження  та  зміцнення фізичного  і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток  творчих  здібностей  та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, забезпечення умов для оволодіння дітьми системою знань про природу, людину, суспільство, культуру, виховання у дітей любові до України, поваги до традицій і звичаїв, рідної та державної мови.

1.9.  Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність    в    межах    компетенції,    передбаченої    чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.10.  Дошкільний  заклад  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

     - реалізацію  головних  завдань  дошкільної  освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" ;

     - забезпечення  рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

     - дотримання     фінансової     дисципліни     та    збереження матеріально-технічної бази;

    -  безпечні умови освітньої діяльності;

    - забезпечення соціального захисту і підтримки дітей-інвалідів дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

   - дотримання державних стандартів дошкільної освіти.

1.11.  Взаємовідносини  між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад розрахований на 52 місця.                                                         

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками. Комплектування груп за віком передбачає перебування в них  дітей однакового віку або з незначною різницею у віці.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним  режимом перебування дітей та  групу продовженого дня (3год.) для дітей, які її потребують.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

    для дітей віком від  2 до 3 років – до 15 осіб,

    для дітей віком від 3 до 6 (7)  років до 20 осіб.

2.6. Для  зарахування  дитини  у  дошкільний заклад необхідно

 - заява батьків, або осіб, що їх замінюють,

 - свідоцтво про народження дитини,

 - медична довідка про стан здоров’я дитини, яка відповідає вимогам Положення        

  про дошкільний навчальний заклад,

 - документ для встановлення батьківської плати,

 -медичну довідку про епідеміологічне оточення,

 -документи для зарахування дитини до логопункту.    

2.7.  Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої,  формування новостворених груп здійснюється відповідно до вимог Положення про дошкільний навчальний заклад.

2.8.  За  дитиною  зберігається  місце  у дошкільному закладі у  разі  її  хвороби,

карантину,  санаторного  лікування,  на  час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.9.   Відрахування   дітей   із   дошкільного  закладу  може здійснюватись:

-   за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

-  на  підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість  її  подальшого  перебування в цьому дошкільному закладі;

-   у  разі  несплати  без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.10.  Адміністрація дошкільного  навчального  закладу   зобов'язана  письмово  повідомити  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють,  про  відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом

 12  годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7.00 – 19.00 год.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

   -  група продовженого дня – 7.00-8.00 та 17.00-19.00,

   - ясельно-молодша, середня, старша групи – 8.00-17.00

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний  рік  у  дошкільному  закладі  починається  1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня  (оздоровчий  період)  у  дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад  здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який  складається  на  навчальний  рік  та  період оздоровлення.

План   роботи  схвалюється  педагогічною  радою  дошкільного закладу,  затверджується керівником   дошкільного  закладу  і  погоджується  з  управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області.

План роботи  дошкільного закладу  на  оздоровчий  період  погоджується  з Ірпінським міжрайонним управлінням Головного управління Держсанепідемслужби у Київській області.

4.3. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання та виховання дітей.

4.4. Навчально-виховний    процес   у   дошкільному   закладі здійснюється за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України, іншими додатковими програмами розвитку дітей.

4.5. Дошкільний  заклад організовує освітній процес за гуманітарним напрямом.

4.6. Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги, визначені базовим компонентом дошкільної освіти, на безоплатній основі, або за рахунок коштів батьків чи осіб, які їх замінюють, фізичних чи юридичних осіб на основі угоди між батьками та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН України за погодженням з Мінфіном.

5.2.Забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.3. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування; під час літнього оздоровчого періоду 4-х разове.

5.4. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування,   закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів реалізації  продуктів  покладається  на  медичного   працівника та завідуючу дошкільним закладом.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ   У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне   обслуговування   дітей   дошкільного   закладу здійснюється Гостомельською дитячою поліклінікою на безоплатній основі.

6.2.   Медичний  персонал  здійснює  лікувально-профілактичні заходи,  в  тому  числі  проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль   за   станом  здоров'я,   фізичним розвитком  дитини, організацією фізичного   виховання,  загартуванням,  дотриманням санітарно-гігієнічних   норм   та   правил,   режимом   та  якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує  належні умови    для    роботи    медичного    персоналу   та   проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.  Учасниками  навчально-виховного  процесу  у дошкільному закладі  є: діти дошкільного віку, завідуюча, вихователі, музичний керівник, вчитель-логопед, практичний психолог, інструктор з фізичного виховання, керівники гуртків, медичний працівник, помічники вихователів,  батьки  або особи, які їх замінюють.

 7.2. За   успіхи   у   роботі   встановлюються   такі   форми матеріального та морального заохочення:

- грамоти, подяки Міністерства освіти і науки України;

- грамоти, подяки Київської обласної ради;

- грамоти, подяки Київської обласної державної адміністрації,  а також департаменту   освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;

- Грамоти, подяки управління освіти і науки  Ірпінської міської ради Київської області;

- Грошові премії, цінні подарунки.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

     - безпечні та   нешкідливі   для   здоров'я   умови  утримання, розвитку, виховання і навчання;

     - захист від будь-якої інформації,  пропаганди та агітації,  що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

     - захист від  будь-яких  форм експлуатації та дій,  які шкодять здоров'ю дитини,  а  також  фізичного  та  психічного  насильства, приниження її гідності;

     - здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

     - обирати    і    бути   обраними   до   органів   громадського самоврядування дошкільного закладу;

     - звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

     - брати  участь  в  покращанні  організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

     - відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

     - захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

     Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

     - своєчасно  вносити  плату  за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

     - своєчасно   повідомляти   дошкільний  заклад  про  можливість відсутності або хвороби дитини;

     - слідкувати за станом здоров'я дитини;

7.5.  На  посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається  особа з високими моральними якостями,  яка  має  відповідну педагогічну освіту, забезпечує  результативність  та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

     Педагогічні  працівники  дошкільного    закладу підлягають  атестації,  яка є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно   до  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних працівників України. Необхідною умовою атестації є проходження працівником підвищення кваліфікації у встановленому порядку.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами  України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

    -  на  вільний  вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів роботи з дітьми;

     - брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

     - на  підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

     - проводити  в  установленому порядку   науково-дослідну, експериментальну,  пошукову роботу;

     - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

     - на   соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно  до законодавства;

     - об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

     - на захист професійної честі та власної гідності;

     - інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

     - виконувати  статут,  правила  внутрішнього  розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

     - дотримуватися   педагогічної   етики,  норм  загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

     - забезпечувати  емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  експлуатації  та  дій,  які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

     - брати  участь  у  роботі  педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних   з   підвищенням професійного рівня,  педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

     - виконувати накази та розпорядження керівництва;

     - утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, традицій свого народу;

    -  інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та  інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючою.

7.10.  Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11.  Працівники  дошкільного  закладу  у  відповідності  до Закону  України  "Про  забезпечення  санітарного  та епідемічного благополуччя   населення проходять періодичні безоплатні  медичні  огляди .

7.12.  Педагогічні  працівники,  які  систематично  порушують Статут,  правила  внутрішнього  розпорядку дошкільного закладу, не виконують   посадових   обов'язків,  умови  колективного  договору (контракту)   або   за  результатами  атестації,  не  відповідають займаній  посаді,  звільняються  з  роботи  відповідно  до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління   дошкільним   закладом   здійснюється Ірпінською міською радою Київської області через   управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області.

8.2. Безпосереднє  керівництво  роботою  дошкільного  закладу здійснює  його  завідувач,   яка   призначається   і звільняється з посади наказом управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області з дотриманням вимог чинного законодавства.

     Завідуюча дошкільного закладу:

     - відповідає   за   реалізацію   завдань   дошкільної   освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту"   та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

     - здійснює  керівництво  і  контроль  за діяльністю дошкільного закладу;

     -  діє  від  імені закладу, представляє його в усіх державних та інших   органах,   установах   і  організаціях,  укладає  угоди  з юридичними та фізичними особами;

     - розпоряджається  в  установленому  порядку  майном  і коштами дошкільного   закладу;   і  відповідає  за  дотримання  фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

     - приймає   на   роботу   та   звільняє  з  роботи  працівників дошкільного закладу;

     - видає  у  межах  своєї  компетенції  накази, контролює їх виконання;

     - контролює  організацію  харчування і медичного обслуговування дітей;

     -  забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних норм  і  правил,  техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

     - контролює  відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,    виховання    і    навчання    дітей    їх    віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

     - підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої роботи, заохочує    творчі    пошуки,   дослідно-експериментальну   роботу педагогів;

     - організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які

їх замінюють;

     - щороку звітує про навчально-виховну,  методичну, економічну і фінансово-господарську  діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах  колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі

- педагогічна рада.

     До   складу   педагогічної  ради  входять:  завідувач, педагогічні  працівники,  медичні  працівники,  інші спеціалісти.   Можуть   входити   голови  батьківських  комітетів.

Запрошеними  з  правом  дорадчого  голосу можуть бути представники громадських  організацій,  педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

     Головою педагогічної ради є завідуюча дошкільним закладом.

     Педагогічна рада закладу:

     - розглядає  питання  навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

     - організує  роботу  щодо  підвищення кваліфікації педагогічних працівників,   розвитку   їх   творчої   ініціативи,  впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

     - приймає   рішення   з  інших  питань  професійної  діяльності педагогічних працівників.

     Робота  педагогічної  ради  планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

     Кількість     засідань     педагогічної     ради    становить 4 на рік.

8.4.  Органом  громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

     Кількість   учасників   загальних   зборів   від  працівників

дошкільного закладу та батьків обирається пропорційно.

     Термін їх повноважень становить один рік.

     Рішення   загальних   зборів  приймаються  простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

     Загальні збори:

     - приймають Статут, зміни і доповнення;

     - обирають  раду  дошкільного  закладу,  її  членів  і  голову, встановлюють терміни її повноважень;

     - заслуховують  звіт завідуючої закладу, голови ради дошкільного закладу  з  питань  статутної  діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

     - розглядають   питання   навчально-виховної,   методичної   та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

     - затверджують  основні напрями вдосконалення роботи і розвитку

дошкільного закладу.

8.5.  У  період  між  загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

     Кількість засідань ради визначається за потребою.

     Засідання  ради  дошкільного  закладу  є  правомірним, якщо в ньому  бере  участь  не  менше  двох  третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

     Рада  закладу  організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає  питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення  матеріально-технічної  бази,  поповнення й використання бюджету    закладу,   вносить   пропозиції   щодо   морального   і матеріального  заохочення  учасників  навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

8.6.  У  дошкільному  закладі  може  діяти піклувальна рада - орган  самоврядування,  який  формується  з  представників органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ,  навчальних  закладів, організацій,  окремих  громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

     Піклувальна  рада  (у  складі 7 осіб)  створюється за рішенням  загальних  зборів  або  ради  дошкільного закладу. Члени піклувальної  ради  обираються  на  загальних  зборах  дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів  піклувальної  ради.  Кількість  засідань  визначається  їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

     Основними завданнями піклувальної ради є:

     - співпраця   з   органами  місцевого самоврядування,  підприємствами, установами,   організаціями,   навчальними   закладами,   окремими громадянами,  спрямована  на  поліпшення  умов  утримання  дітей у дошкільному закладі;

     - сприяння       зміцненню           матеріально-технічної, культурно-спортивної,                  корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

     - сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

     - сприяння  організації  та  проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

     - організація  дозвілля  та  оздоровлення  дітей та працівників дошкільного закладу;

     - стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

     - всебічне  зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

     - сприяння  соціально-правової, захисту учасників навчально-виховного процесу.

                        IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.Матуріально – технічна база дошкільного закладу включає частину будівлі загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 14 м. Ірпеня площею 628,79 кв. м.( на правах  аренди), комунікації, інвентар, обладнання, ігрові майданчики, інші матеріальні цінності.  

9.2. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з її охорони.          

    X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

  - міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

  - батьків або осіб, які їх замінюють;

  - добровільні   пожертвування   і  цільові  внески  фізичних  і юридичних осіб;

  - кошти, отримані від надання дошкільним закладом додаткових освітніх послуг.

10.2.  Дошкільний заклад за погодженням з Ірпінською міською радою Київської області має право:

     - придбати,  орендувати  необхідне  йому  обладнання  та інше майно;

     - отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

     - здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним  особам  для  провадження&

Електронна реєстрація в ДНЗ

Яндекс.Метрика

Логін: *

Пароль: *